Materská škola Dubík

„Deti sú kvety,ale pôda, z ktorej vyrastajú sme my - dospelí.“


...

Charakteristika MŠ


Rok vzniku MŠ : 01.11.1987
Prevádzkovateľ MŠ: ZŠ s MŠ ,PH 967 Dubnica n./V. /od 1.1.2005/
Vlastník majetku : Mesto Dubnica nad Váhom

Aktivity materskej školy sú zamerané na oblasť športovo – environmentálnu, týmto smerom sú do edukačného procesu zaraďované okruhy s touto tematikou. Dôraz sa kladie na systematickú prípravu 5 – 6 ročných detí a detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou, na vstup do ZŠ, ako aj kladnú propagáciu školy na verejnosti formou aktivít, spolupráce s rodičmi a inými organizáciami. Materská škola so 6 triedami sa nachádza v samostatnom areáli, tvoria ju 3 pavilóny A,B,C so 6 triedami a hospodársky pavilón, v ktorom sa nachádzajú kancelárie, práčovňa, telocvičňa, jedáleň. Poskytujeme deťom celodennú a poldennú starostlivosť vo vekovom zložení 3-6 rokov. Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnutie optimálnej perceptuálno – motorickej, kognitívnej a citovo – sociálnej úrovne detí ako základu pripravenosti na primárne vzdelávanie a život v spoločnosti. Oboznámiť deti so základmi informatiky – umožniť deťom prácu s počítačmi. Rozvíjanie prosociálneho správania a konania organizovaním kultúrno - športových podujatí. Prezentovať výsledky svojej práce nielen medzi rodičmi ale aj na verejnosti a zabezpečenie krúžkovej činnosti: anglický jazyk, nemecký jazyk, keramický a výtvarný krúžok.

Oblasť zdravého životného štýlu:
- stimulovať ohľaduplné správanie k svojmu zdraviu, zdraviu iných, prejavovať pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu
- realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu
- realizovať aktivity, ktoré vyplývajú z Národného programu prevencie obezity – osvetová činnosť, dni správnej výživy
- pravidelnou realizáciou pobytu vonku utvárať pozitívne postoje detí k svojmu zdraviu


Prezentácia o našej škole


Red mushroom
Naša škôlka dnes
Red mushroom
Naša škôlka včera

Kontakt


Email školy: msdubik@gmail.com
Telefón: MŠ - 0421 442 1601
               ZŠ - +421 x 42 4422875
               ŠJ - +421 x 42 4421709
(odhlasovanie stravy ZŠ i MŠ)
Adresa: Dubnica nad váhom,Pod hájom 967

Správa o činnosti


Správa 2016-2017

© Miloš Zelko 2014